• 1
  • 2
  • 3

Protokół postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 10.02.2016


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: wykonanie 2 sztuk zbiorników pionowych do asfaltu ogrzewanych elektrycznie o pojemności 60 000,00 l wraz z instalacjami asfaltu i oleju grzewczego

Ogłoszeniu umieszczono w dniu 13.01.2016 r. na stronie Zamawiającego oraz wysłano listem poleconym zapytania ofertowe w dniu 20.01-21.01.2016 r. do trzech firm:
1. Gunter Papeburg AG Teltomat, Asphalt Miting Plants, Ruhlsdorfer Str. 100, D-14513 Teltow
2. MADRO KRAKÓW Sp. z o. o., Ul. Fabryczna 6, 32-005 Niepołomice
3. AMMANN Polska Sp. z o. o., Jutrzenki 84, 02-230 Warszawa


W wyznaczonym terminie wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty. Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium/

cena ofertowa

cena (90%)

Gwarancja (10%)

 

1

MADRO KRAKÓW Sp. z o. o.

Ul. Fabryczna 6

32-005 Niepołomice

90,00/

517 500,00 zł

10,00

(24 miesiące)

 

2

AMMANN Polska Sp. z o. o.

Jutrzenki 84, 02-230 Warszawa

63,00

184 000,00 €

-

 

1 euro= 4,4024 zł zgodnie z danymi NBP na dzień 03.02.2016 r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę

MADRO KRAKÓW Sp. z o. o.
Ul. Fabryczna 6
32-005 Niepołomice


Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu.
Wykonawca wyklucza ofertę firmy AMMANN Polska Sp. z o. o.. Uzasadnienie zgodnie z ogłoszeniem Zamawiający wymagał podania w ofercie okresu gwarancji, który stanowił 2 kryterium w przedmiotowym postępowaniu. W złożonej ofercie Wykonawca nie podał okresu gwarancji. 
Wykonawca również nie dołączył wykazu wykonanych dostaw oraz oświadczenia o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.