• 1
 • 2
 • 3

Ogłoszenie o przetargu z dnia 13.01.2016

Ogłoszenie: Wykonanie 2 sztuk zbiorników pionowych do asfaltu ogrzewanych elektrycznie o pojemności 60 000,00 litrów wraz z instalacjami asfaltu i oleju grzewczego

1. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o. o. Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń tel./fax 65 573 91 57, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO: www.drogbud.biz.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIE: Wykonanie 2 sztuk zbiorników pionowych do asfaltu ogrzewanych elektrycznie o pojemności 60 000,00 litrów wraz z instalacjami asfaltu i oleju grzewczego

KOD CPV: 45213000-3

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Wykonanie 2 sztuk zbiorników pionowych do asfaltu ogrzewanych elektrycznie o pojemności 60 000,00 litrów wraz z instalacjami asfaltu i oleju grzewczego - zbiornik do asfaltu o pojemności 60 tys. litrów ogrzewany elektrycznie wyposażony w mieszadło pionowe oraz szafę sterowniczą, czujniki napełniania, zawór bezpieczeństwa. - zbiornik do asfaltu o pojemności 60 tys. litrów ogrzewany elektrycznie wyposażony w szafę sterowniczą, czujniki napełniania, zawór bezpieczeństwa. Izolacja zbiorników powinna zapewniać spadek temperatury dobowy przy temperaturze otoczenia 10 stopni C do 2 stopni C, - instalacja asfaltu łącząca dwa zbiorniki wieżą mieszalniczą wyposażoną w: pompa tankowania zbiorników ogrzewana elektrycznie, przewody asfaltu grzane drutem elektrycznym izolowane i zamknięte obszywką z blachy nierdzewnej, niezbędne zawory do tankowania asfaltu grzane elektrycznie, pompa cyrkulacyjna podająca asfalt na wieżę mieszalniczą ogrzewana elektrycznie - instalacja oleju grzewczego przebudowa zbiornika wagowego asfaltu z przystosowaniem do grzania olejowego z zastosowaniem grzałek elektrycznych, pompa obiegowa oleju grzewczego w obrębie wieży mieszalniczej, sterowanie zaworami elektropneumatycznymi z szafy przy rurociągu.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: nie

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: nie

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.04.2016 r.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WADIUM Informacje na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków.

 • Posiadania wiedzy i doświadczenia
 • Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku
 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonania co najmiej 2 szt. zbiorników pionowych do asfaltu, ogrzewanych elektrycznie, o pojemności 60 tyś litów każdy, wraz z instalacjami asfaltu i oleju grzewczego.
 • Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia  w/w  warunków.
 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku
 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia  w/w warunków.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

Oświadczwenie o wykonaniu i zamontowaniu zbiorników do bitumu wraz z instalacjami cyrkulacji na terenie dowolnej wytwórni mas bitumicznych. 

Należy podać nazwę i adres firmy dla której wykonano zadanie w określonym oświadczeniu.

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, celem uniknięcia konfliktu interesów.  

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

KRYTERIA OCENY OFERTY

Kryteria oceny oferty:                                              

CENA - 90%

OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI - 10%

 W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cena=C min/C n∗90 pkt gdzie : C – ilość punktów dla badanej oferty Cmin – najniższa cena brutto Cn – cena brutto badanej oferty Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów –90 pkt. Pozostałe ceny obliczane dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto oferty. Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów pomnożona przez współczynnik odpowiadający wadze kryterium ”cena”. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

W kryterium „okres gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: G=Gmin/Gmax∗10 pkt gdzie: G – ilość punktów przyznana w ofercie kryterium „ okres gwarancji” Gb – termin gwarancji w badanej ofercie Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród badanych ofert UWAGA okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym Zamawiający wymaga minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji ( 2 lata).

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach zgodnie z poniższym wzorem: P = C + G gdzie: P – łączna liczba punktów uzyskanych w kryteriach C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena” G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres gwarancji” Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”- Gostyń Sp. z o. o. Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń tel./fax 65 573 91 57, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 20.01.2016 do godziny 15.00 Miejsce złożenia ofert: SEKRETARIAT

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4. WARUNKI ZMIANY UMOWY  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust 2, 3 i 4. 2. Terminu realizacji zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego wykonawcę, d) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; e) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dostawę, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; h)  jeżeli wystąpiły zmiany bądź opóźnienia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; i) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 3. Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie: a) w razie zmiany stawki VAT wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; b) w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia zakresu dostawy (niewykonania lub zaniechania prac objętych umową) przez Zamawiającego; 4. zastąpienie dostarczanego urządzenia jego nowszą wersją, jeżeli nie będzie to powodowało zmiany ceny ani wymaganych przez zamawiającego funkcji i granicznych parametrów takiego urządzenia.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Drogowe
"DROGBUD"- Gostyń Sp. z o.o.
Grabonóg 69 B, 63-800 Gostyń

tel/fax 065/ 573 91 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy Poznań, 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000120185
NIP: 696-14-25-086

wysokość kapitału: 2.000.000,00 zł